Lazdijų rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Plėtoti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams.

Psichologinė pagalba mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams teikiama 822 mokyklose 58-iose savivaldybėse. Psichologinė pagalba teikiama įdarbinant psichologus ir perkant psichologinės pagalbos teikimo paslaugas. Iš viso numatoma ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir švietimo pagalbos įstaigose projekto lėšomis įsteigti 195 psichologo pareigybės etatus. Įdarbinti psichologai teikdami psichologinę pagalbą Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-663.

35 savivaldybėse buvo perkamos psichologinės pagalbos teikimo paslaugos: mokinių, mokytojų ir tėvų individualaus ir grupinio konsultavimo, paskaitų skaitymo tėvams ir mokytojams apie  konfliktų sprendimą, bendravimo su  mokiniais gerinimą, smurto atpažinimą, savižudybių prevenciją mokykloje, krizių valdymą bei kitomis aktualiomis psichologinėmis temomis, klasių valandėlių  vedimo mokiniams  aktualiomis psichologinėmis temomis, savipagalbos mokytojų grupių vedimo. Iš viso numatoma 22178 val. individualių ir grupinių konsultacijų mokiniams, tėvams ir mokytojams, 7746 val. paskaitų/ klasių valandėlių.

Šią veiklą vykdo 31 projekto partneris. Projekto partneriai perka psichologinės pagalbos teikimo paslaugas ir rūpinasi paslaugų teikimo kokybe.

Įgyvendinant projektą Lazdijų rajono savivaldybėje už skirtas lėšas nupirkta psichologinės pagalbos teikimo paslaugos. Psichologinės paslaugos (konsultavimas, švietimas, psichologinių problemų prevencija) bus susijusios su minėtas ugdymo įstaigas lankančių ugdytinių tėvų, pedagogų konsultavimu ir švietimu, tėvų savitarpio pagalbos grupių, renginių pozityvios tėvystės, šeimos tarpusavio santykių gerinimo, bendravimo su vaikais tobulinimo ir kt. klausimais organizavimu.