LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMA

Vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 10V-291 „ Dėl Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programos finansavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais verslo rėmimo programos finansavimo nuostatais, finansinė parama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams skiriama šiais būdais:

1. Kompensuojant įmonės steigimo išlaidas:

1. 1. Dalinai kompensuojant įmonės steigimo išlaidas (mokesčius notarui ir VĮ Registrų centrui). Įmonė turi būti įregistruota Savivaldybės teritorijoje po 2015 m. sausio 1 d. Kompensuojama 70 % išlaidų, bet ne daugiau kaip 144,81 Eur.

1. 2. Visiškai kompensuojant jauno verslininko (iki 29 metų amžiaus) įmonės steigimo išlaidas (mokesčius notarui ir VĮ Registrų centrui). Įmonė turi būti įregistruota Savivaldybės teritorijoje po 2015 m. sausio 1 d, Kompensuojama 100 % išlaidų.

2. Dalinai kompensuojant verslo planų/paraiškų finansinei paramai gauti iš fondų ir bankų rengimo išlaidas (verslo planas/projektas turi būti skirtas įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje). Kompensuojama iki 70 % išlaidų, bet ne daugiau 579,24 Eur.

3. Dalinai kompensuojant dalyvavimo parodose ar mugėse, leidinių leidybos išlaidas (dalyvio mokesčio, reklamos salėje, parodos ploto įsigijimo, informacinių ir reklaminių leidinių leidybos išlaidos). Kompensuojama iki 70 % išlaidų, patirtų po 2015 m. sausio 1 d., bet ne daugiau 347,54 Eur.

4. Finansuojant įrengtų maudymosi vietų vandens mikrobiologinius tyrimus kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugas teikiantiems verslo subjektams. Visiškai finansuojami 2 tyrimai per metus.

5. Finansuojant šachtinių šulinių geriamojo vandens mikrobiologinius ir cheminius tyrimus kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugas teikiantiems verslo subjektams.

6. Finansuojant seminarų, mokymų, konferencijų ir renginių, aktualių Lazdijų rajono savivaldybės moksleiviams ir smulkiojo ir vidutinio verslo sričiai organizavimo išlaidas.

7. Finansuojant mokymų, konferencijų ir renginių, aktualių Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo institucijų darbuotojams ir visuomenei, skatinančių socialinė verslumą organizavimo išlaidas.

Įmonė turi būti įsteigta, verslo planas rengtas ir mugėje ar parodoje dalyvauta po 2015 m. sausio 1 d.
Parama neteikiama verslo subjektams, kurie nepatenka į smulkiojo ir vidutinio verslo kategoriją, yra partnerinės ir susijusios įmonės arba yra bankrutuojantys, likviduojami, restruktūrizuojami.
Tas pats verslo subjektas gali gauti finansinę paramą 1-5 papunkčiuose nurodytomis formomis, bet ne daugiau nei keturis kartus per metus ir ne ta pačia forma.
Norintiems gauti Lazdijų rajono savivaldybės paramą, reikia užpildyti paraiškas ir pateikti reikalingus dokumentus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus vieno langelio kabinete, 119 kab., I aukštas, Vilniaus g.
Daugiau informacijos – http://www.infolex.lt/lazdijai/Default.aspx?Id=3&DocId=38658